Το Νομικό Πλαίσιο

Υπό Έλεγχο;

Ορισμένες Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ), είναι ελεγχόμενες σε διεθνές, ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Οι ελεγχόμενες ουσίες περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών του 1961 και του 1971. Από την άλλη πλευρά, μεγάλος αριθμός αυτών των ουσιών δεν ελέγχεται. Όμως, οι διεθνείς συμφωνίες ελέγχου των ναρκωτικών δεν περιλαμβάνουν την κατανάλωση εξαρτησιογόνων ουσιών ως αξιόποινη πράξη (σε αντίθεση με την κατοχή εξαρτησιογόνων ουσιών).

Εθνικό και διεθνές επίπεδο

Για τον έλεγχο των ΝΨΟ ακολουθείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο η εξής διαδικασία: αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση επικινδυνότητας μιας ή περισσότερων νέων ουσιών από την Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA), το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αποφασίζει για την υποβολή ή όχι της νέας ουσίας ή των νέων ουσιών σε μέτρα ελέγχου. Στη συνέχεια τα κράτη μέρη είναι υποχρεωμένα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να λάβουν μέτρα ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Για πληροφορίες σχετικά με τις ΝΨΟ που ελέγχονται στην Ελλάδα, μπορείς να πατήσεις εδώ.

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν επίσης να διατηρούν ή να θεσπίζουν όποια εθνικά μέτρα ελέγχου κρίνουν απαραίτητα.

Οι ελεγχόμενες ουσίες επισύρουν κυρώσεις για την κατοχή, διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή τους.

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή για τα Ναρκωτικά του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) αποφασίζει σε ετήσια βάση την υπαγωγή ενός αριθμού ΝΨΟ στους Πίνακες των Διεθνών Συμβάσεων του 1961 και 1971.

Στον ιστότοπο του UNODC μπορείς να βρεις τους Πίνακες των Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών με τις ελεγχόμενες ουσίες. Η υπαγωγή των νέων ουσιών στους Πίνακες γίνεται ως εξής: η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Ουσιοεξάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στις ετήσιες συνεδριάσεις της, εξετάζει τις ΝΨΟ που δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση και βλάβη στην υγεία, σχετικά με την ανάγκη για διεθνή έλεγχο αυτών των ουσιών.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μπορείς να βρεις τους καταλόγους με όλες τις ουσίες που υπόκεινται σε διεθνή έλεγχο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί τους κινδύνους των ψυχοδραστικών ουσιών και στη συνέχεια κάνει υποδείξεις για το ποιες πρέπει να τεθούν υπό διεθνή έλεγχο (και σε ποιον πίνακα να περιληφθούν).

Σε αυτό το σύντομο βίντεο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, δίνεται μία πολύ σαφής εξήγηση του νομικού ορισμού των ΝΨΟ και της διαφοράς μεταξύ των ελεγχόμενων και των μη ελεγχόμενων ουσιών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο).